<div class="fx-products"></div>
<div class="fx-more">
<div class="fx-more__content">
<img src="/libraries/images/1px.gif"alt="More newest"/>
<span class="fx-more__title">Nowości</span>
<a href="#"class="fx-more__link">
Zobacz wszystkie <span class="fx-more__count">(0)</span>
</a>
</div>
</div>
 
Regulamin - zwroty - polityka bezpieczeństwa - produkty cyfrowe

REGULAMIN

KSIĘGARNI INTERNETOWEJ I STACJONARNEJ

PAŃSTWOWEGO MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU

 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady sprzedaży Towaru w Księgarni internetowej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau funkcjonującej pod adresem www.ksiegarnia.auschwitz.org (books.auschwitz.org) oraz sprzedaży Towaru w dwóch Księgarniach stacjonarnych znajdujących się na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau (ul. Więźniów Oświęcimia 55 w Oświęcimiu oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince).
 2. Przystępując do korzystania z Księgarni internetowej i dokonując zakupu w Księgarni stacjonarnej, Klient oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i nie wnosi zastrzeżeń.

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Składanie i realizacja zamówień w Księgarni internetowej
 • 3 Modyfikacja zamówień składanych w księgarni internetowej
 • 4 Formy płatności
 • 5 Ceny towarów
 • 6 Czas realizacji zamówienia i sposoby dostawy
 • 7 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Księgarnią internetową
 • 8 Prawo odstąpienia od umowy
 • 9 Reklamacje
 • 10 Polityka bezpieczeństwa. Ochrona danych osobowych
 • 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • 12 Postanowienia końcowe

 

§1

Definicje

 1. Cena – cena Towaru podana w złotych polskich uwzględniająca podatek VAT umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru.
 2. Najniższa Cena – najniższa Cena Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny Towaru lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni). Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Towaru, obok informacji o obniżonej Cenie Towaru.
 3. Czas realizacji Zamówienia – czas, w którym Sprzedający dokonuje przyjęcia Zamówienia, zapakowania i wysyłki Towaru.
 4. Dostawca – Poczta Polska S.A. lub firma InPost dokonujące dostawy zamówionego Towaru.
 5. Formularz Zamówienia – formularz znajdujący się na stronie Księgarni Internetowej służący do składania Zamówienia.
 6. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie.
 7. 7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.
 8. Koszt dostawy Towaru – określona przez Dostawcę cena za dostawę Towaru do Klienta.
 9. Koszyk – funkcjonalność Księgarni internetowej, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz ich ilości i ceny.
 10. Księgarnia internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.ksiegarnia.auschwitz.org (books.auschwitz.org), za pośrednictwem którego Klient może zakupić Towar.
 11. Księgarnia stacjonarna – księgarnie znajdujące się na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau i prowadzące sprzedaż Towaru za wyjątkiem Treści Cyfrowych.
 12. Oświadczenie – oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość.
 13. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 14. Regulamin – Regulamin Księgarni internetowej i stacjonarnej w PMA-B.
 15. Sprzedający – Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, z siedzibą w Oświęcimiu, kod pocztowy: 32-600, ul. Więźniów Oświęcimia 20, wpisane do RIK 22/92, NIP: 549-000-55-49, REGON: 000276015.
 16. Towar – publikacje książkowe, płyty DVD, Treści cyfrowe w postaci e-booków oraz inne przedmioty przeznaczone do sprzedaży w ramach prowadzonej Księgarni internetowej oraz Księgarni stacjonarnej.
 17. Treści cyfrowe – plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest e-book przeznaczony do odczytania za pomocą urządzenia elektronicznego.
 18. Umowa – umowa Sprzedaży w rozumieniu przepisów art. 535 i nast. Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2020, poz.1740 j.t. ze zm.) zawarta ustnie lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 19. Urządzenie elektroniczne – urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania Treści Cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, iPod, iPad, tablet).
 20. Wartość Zamówienia – Cena Towaru powiększona o Koszt dostawy Towaru, jeżeli taki występuje.
 21. Zamówienie – funkcjonalność Księgarni internetowej , polega na złożeniu za pomocą Formularza Zamówienia oferty zawarcia umowy zgodnie z treścią Regulaminu, określającą rodzaj i ilość Towaru.

§2

Składanie i realizacja zamówień w Księgarni internetowej

 1. Informacje o Towarach znajdujące się na stronie Księgarni internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków wskazanych w ust. 2 pkt a-b, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie i Regulaminie znajdujących się na stronie www.ksiegarnia.auschwitz.org.
 2. Klient zamierzający nabyć Towar inny niż Treści cyfrowe może złożyć zamówienie na dwa sposoby:
 3. a) Za pośrednictwem Księgarni internetowej 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia:

– Po zarejestrowaniu się – w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu – w przypadku, gdy Klient posiada już swoje konto w Księgarni

– Bez rejestracji (szybkie zakupy)

 1. b) e-mailowo: przesyłając e-mail na adres ksiegarnia@auschwitz.org 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, podając następujące informacje: nazwę i ilość zamawianego Towaru, imię i nazwisko (lub nazwę firmy), numer NIP ( w przypadku firmy), adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu, a także: sposób dostawy, adres dostawy oraz formę płatności.
 2. 3. W trakcie składania zamówienia w Księgarni internetowej, Klient przechodzi przez wskazane etapy: 1) wybiera zamawiane Towary i ich ilość za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”;

2) wybiera sposób dostawy;

3) wybiera formę płatności;

4) wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (mogą to być inne dane niż dane Klienta);

5) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku AKCEPTUJĘ REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ;

6) potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam i płacę”.

 1. Zakup Treści Cyfrowych możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem strony Księgarni internetowej na następujących zasadach:

1) Klient, nabywając Treści cyfrowe, uzyskuje dostęp do e-booka, pozwalający na odczyt poprzez Internet lub na ściągnięcie go na odpowiednie Urządzenie elektroniczne oraz uzyskuje licencję, dającą prawo do korzystania z Treści cyfrowych na warunkach określonych w pkt 2.

2) Licencja, o której mowa w pkt 1, jest licencją niewyłączną, udzieloną na czas nieoznaczony i nieograniczoną terytorialnie, na użytek wyłącznie osobisty, i obejmuje następujące pola eksploatacji:

 1. a) utrwalanie,
 2. b) przechowywanie przez wprowadzanie do pamięci Urządzeń elektronicznych,
 3. c) odtwarzanie, z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Klienta, obejmującego również korzystanie z Treści cyfrowych przez krąg osób pozostających w związku osobistym z Klientem.
 4. d) Klientowi nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji Treści cyfrowych, powielania, odstępowania, udostępniania, odsprzedaży, zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Treści cyfrowych, usuwania zabezpieczeń, a także publikowania i innych form korzystania nieprzewidzianych Regulaminem;

3) W trakcie składania zamówienia na Treści cyfrowe, Klient, przechodzi przez wskazane etapy:

 1. a) wybiera zamówione Treści cyfrowe,
 2. b) uzupełnia niezbędne dane, wymagane do właściwego rozliczenia transakcji, np. NIP,
 3. c) potwierdza domyślny sposób płatności (płatność on-line) i dostawy (przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta),
 4. d) uzupełnia niezbędne dane, wymagane do właściwego rozliczenia transakcji, np. NIP,
 5. e) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku AKCEPTUJĘ REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ, a tym samym wyraża zgodę na dostarczenie Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz potwierdza, że został poinformowany o utracie z tego powodu prawa do odstąpienia od umowy,
 6. g) potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam i płacę”;

4) Złożenie zamówienia na Treści cyfrowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie elektronicznej faktury VAT,

5) jeżeli Klient wyraził zgodę, o której mowa w pkt 3 lit. f, to z chwilą wpływu na rachunek Księgarni internetowej płatności on-line, Księgarnia w ciągu 8 godzin niezwłocznie  udostępnia Treści cyfrowe, które zostają przekazane na adres e-mail podany przez Klienta. W razie braku takiej zgody Treści cyfrowe zostaną udostępnione na adres e-mail podany przez Klienta po upływie terminu do odstąpienia od umowy;

6) Klient może pobrać Treści cyfrowe z podanego adresu e-mail na Urządzenia elektroniczne nieograniczoną liczbę razy, tylko do użytku własnego i osób wymienionych w ust. 4, pkt 2, lit. c.

7) Treści cyfrowe dostępne w Księgarni internetowej zabezpieczone są watermarkiem.

8) Kwestie związane z dostarczeniem Treści cyfrowych są szczegółowo uregulowane w postanowieniach Rozdziału 5B Ustawy o prawach konsumenta.

 1. Po złożeniu zamówienia w sposób określony w § 2 ust. 2-4 Księgarnia internetowa przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie jego realizacji odbywa się według następujących zasad:

1) zamówienia przez stronę Księgarni internetowej: Klient zarejestrowany i niezarejestrowany otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Księgarnię,

2) zamówienia złożone poprzez e-mail: Klient dokonujący zakupów otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiany dokument sprzedaży, przy czym:

1) w przypadku zakupu Treści cyfrowych faktura zostanie przekazana Klientowi w formie elektronicznej,

2) w przypadku zakupu Towaru innego niż Treści cyfrowe faktura zostanie wysłana Klientowi wraz z zamówionym Towarem. W uzasadnionych przypadkach Klient może otrzymać fakturę na podany przez siebie adres e-mail.

8 Klient, kupujący więcej niż jeden Towar, chcący otrzymać odrębne faktury na poszczególne Towary lub na inne dane Kupującego, powinien złożyć odrębne zamówienia na Towary objęte poszczególnymi fakturami.

 1. Księgarnia internetowa nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
 2. Jeśli Sprzedający nie może wykonać Umowy z powodu niewystarczającej ilości Towaru na stanie swojego magazynu, wówczas skontaktuje się z Klientem w ciągu 3 dni od zawarcia Umowy na podany adres e-mail Klienta i zaproponuje dostępną ilość Towaru, uprzednio informując Klienta o prawie do odstąpienia od Umowy .
 3. Klient może w każdej chwili żądać usunięcia swojego Konta bez podania przyczyny. W celu usunięcia konta Klienta z Księgarni internetowej należy wysłać wiadomość e-mail na adres: ksiegarnia@auschwitz.org. W przesłanej wiadomości należy podać adres e-mail, na który konto zostało zarejestrowane.
 4. Księgarnia internetowa uprawniona jest do zablokowania konta Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta przy korzystaniu z Księgarni powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich w szczególności praw na dobrach niematerialnych, dóbr osobistych osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. O zamiarze zablokowania konta Klienta – Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Księgarni internetowej. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. W przypadku zablokowania konta Klienta, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają̨ anulowane bez prawa do roszczeń.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Towarów w przypadku naruszenia przez Klienta warunków Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa bez prawa do roszczeń.
 7. Rejestracja w Księgarni internetowej, jak również korzystanie z funkcjonalności Księgarni są nieodpłatne.
 8. W przypadku zmiany danych osobowych lub adresu e-mail Klient powinien niezwłocznie zaktualizować podane podczas rejestracji w Księgarni Internetowej dane osobowe. Brak aktualizacji tych danych może skutkować uniemożliwieniem Sprzedawcy prawidłowego świadczenia usług i sprzedaży Treści Cyfrowych.

 

§3

Modyfikacja zamówień składanych w Księgarni internetowej

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu przyjętym przez Księgarnię internetową do realizacji do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki lub do momentu pobrania Treści cyfrowych z podanego adresu e-mail. Po przygotowaniu zamówienia do wysyłki, konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt z Księgarnią internetową poprzez e-mail ksiegarnia@auschwitz.org. Klient dokonujący modyfikacji zamówienia otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem modyfikacji zamówienia.
 3. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie Towaru, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Księgarnia internetowa otrzymała daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

 

§4

Formy płatności

 1. Zapłaty za zakupiony Towar inny niż Treści cyfrowe zamówiony w Księgarni internetowej Klient może dokonać:
 2. a) płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym, BLIK-iem (dotyczy klientów z Polski). W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Księgarnię potwierdzenia poprawnego wykonania płatności,
 3. b) płatnością przez system PayPal,
 4. c) płatnością za pobraniem (tylko na terenie Polski).
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A.
 6. W przypadku zakupionych Treści cyfrowych zamówionych przez stronę Księgarni Klient może dokonać zapłaty poprzez płatność on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym przez system PayPal bądź BLIK-iem (dotyczy klientów z Polski). Treści cyfrowe zostają udostępnione Klientowi niezwłocznie po zarejestrowaniu zapłaty na koncie bankowym Księgarni, o ile Klient wyraził zgodę, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 3 lit. f.
 7. Numer konta bankowego, na które należy dokonać płatności, znajduje się na stronie Księgarni internetowej.
 8. Złożone zamówienia z wybraną opcją płatności on-line oczekują na wpłatę Klienta przez 10 dni od dnia złożenia zamówienia. Po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 9. W Księgarni stacjonarnej należy na miejscu zapłacić za zakupiony Towar gotówką lub kartą płatniczą.
 10. W przypadku niedokonania wpłaty, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt a) i b) w terminie 7 dni od przyjęcia Zamówienia, Zamówienie to zostaje anulowane.
 11. Sprzedający zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia realizacji Zamówień w związku z sytuacjami wyjątkowymi (np. pandemia, wojna, atak cyberprzestępców).
 12. W każdorazowym przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 7, Sprzedający umieszcza na stronie www.ksiegarnia.auschwitz.org (books.auschwitz.org) informację o okresie zawieszenia realizacji Zamówień.

 

§5

Ceny towarów

 1. Ceny Towarów w Księgarni internetowej i w Księgarni stacjonarnej umieszczone są przy danym Towarze. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie Księgarni internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta oraz ta znajdująca się na każdym Towarze oferowanym do sprzedaży w Księgarni stacjonarnej.
 2. Wszystkie podawane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Ceny Towaru nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Klient Księgarni internetowej oprócz ceny za Towar inny niż Treści cyfrowe zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta, zgodnie z Cennikiem Operatora dostawy.
 5. Księgarnia zastrzega sobie prawo do wyłączenia opcji „płatności za pobraniem” wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych Zamówień, dostarczonych przez Pocztę Polską lub firmę InPost. Przywrócenie opcji płatności „płatność za pobraniem” dla danego Klienta nastąpi po odebraniu przesyłki, zrealizowanej na podstawie kolejnego Zamówienia, złożonego z wykorzystaniem jednej z opcji przedpłaty.
 6. Sposób oraz koszty dostawy Towaru podane są przy każdym Towarze na stronie Księgarni internetowej.

 

§6

Czas realizacji zamówienia i sposoby dostawy

 1. Na stronie Księgarni przy każdym Towarze innym niż Treści cyfrowe podana jest (w dniach roboczych) dostępność tego Towaru. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Księgarni do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas, w jakim Księgarnia przekaże zamówiony Towar do wysyłki do Klienta, nie jest równoznaczny z czasem koniecznym do jego dostarczenia Klientowi za pośrednictwem wybranej formy dostawy. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie czas: dostępności towaru + przewidywany czas dostawy, i nie może przekraczać 90 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. W razie opóźnienia związanego z realizacją zamówienia w terminie 90 dni, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.
 3. Wysyłka Towarów innych niż Treści cyfrowe o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych Towarów. W przypadku złożenia zamówienia na Towary, w których przynajmniej jeden z nich ma termin dostępności dłuższy niż 7 dni, Sprzedający poinformuje o tym Klienta i zaproponuje podział zamówienia, z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania.
 4. Towary inne niż Treści cyfrowe objęte zamówieniem złożonym przez Księgarnię internetową dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera InPost lub za pośrednictwem paczkomatu InPost, zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy.
 5. Termin otrzymania przez Klienta Towaru uzależniony jest od rodzaju Towaru i – w przypadku Towarów innych niż Treści cyfrowe, wybranego przez niego sposobu dostawy i wynosi:

1) w przypadku sprzedaży Towarów innych niż Treści cyfrowe:

 1. a) w Polsce:

– za pośrednictwem Poczty Polskiej: przesyłka ekonomiczna realizacja 3 dni robocze + czas dostępności + transport towaru; przesyłka priorytetowa realizacja 3 dni robocze + czas dostępności Towaru + czas transportu;

– za pośrednictwem kuriera InPost: realizacja 3 dni robocze + czas dostępności Towaru + transport;

– w paczkomacie (dostawa towaru do wybranego paczkomatu InPost): realizacja 3 dni robocze + czas dostępności Towaru + czas transportu;

– odbiór osobisty zamówienia internetowego na terenie Muzeum: 2 dni robocze + czas dostępności Towaru; po wcześniejszym opłaceniu, wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (+48/33-844-80-75) lub e-mailowo (ksiegarnia@auschwitz.org) oraz po okazaniu numeru zamówienia

 1. b) w krajach Unii Europejskiej:

– za pośrednictwem Poczty Polskiej: przesyłka ekonomiczna realizacja 3 dni robocze + 7-21 dni roboczych transportu (zależnie od regionu) + czas dostępności Towaru ; przesyłka priorytetowa realizacja 3 dni robocze + 4-14 dni roboczych transportu (czas może się różnic zależnie od regionu) + czas dostępności Towaru

 1. c) w krajach poza Unią Europejską:

- za pośrednictwem Poczty Polskiej: przesyłka ekonomiczna realizacja 3 dni robocze + 21-90 dni roboczych transportu + czas dostępności Towaru;  przesyłka priorytetowa realizacja 3 dni robocze+ 10-21 dni roboczych transportu (czas może się różnic zależnie od regionu) + czas dostępności Towaru;

2) w przypadku udostępnienia Treści cyfrowych w drodze podstawienia Treści do dyspozycji Klienta wraz z zapłatą ceny:

 1. a) w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt. 3 lit f udostępnienie Treści cyfrowych Klientowi w ciągu 8 godzin na jego adresie e-mail.
 2. b) w przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 3lit. f – poprzez udostępnienie Treści cyfrowych Klientowi na jego adresie e-mail niezwłocznie po upływie 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy.
 3. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia realizacji Zamówień w związku z sytuacjami wyjątkowymi (np. pandemia, wojna, atak cyberprzestępców).

 

§7

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Księgarnią internetową

 1. Minimalne „wymagania” techniczne umożliwiające korzystanie z Księgarni internetowej:

– dostęp do sieci Internet i przeglądarki typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

– dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej.

 1. Sprzedaż Treści cyfrowych może zostać skutecznie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń elektronicznych takich jak komputer, tablet lub smartphone lub czytnik plików elektronicznych.
 2. Przy każdej oferowanej do sprzedaży Treści cyfrowej zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę pliku (ePUB, MOBI). Przed dokonaniem zamówienia Klient powinien sprawdzić, czy Urządzenie elektroniczne przeznaczone do pobrania danej Treści cyfrowej spełnia wymagania sprzętowe określone w ust. 1 oraz posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Treści cyfrowej na Urządzeniu elektronicznym.

 

§8

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zakupu towaru w księgarni stacjonarnej lub od dnia otrzymania Towaru z księgarni internetowej. 
 2. Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentom lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeśli wyrazili zgodę na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia od Umowy. Powyższa zgoda może być udzielona w momencie składania zamówienia lub pobrania Treści Cyfrowej z podanego przez Klienta adresu e-mail.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który pomimo reklamacji związanej z niedostarczeniem Treści Cyfrowej nie otrzymał Treści Cyfrowej w uzgodnionym w ramach reklamacji terminie lub , określony termin dostarczenia Treści Cyfrowej miał dla niego istotne znaczenie, a Sprzedający nie dostarczył Treści Cyfrowej w tym terminie, ma prawo odstąpić od Umowy.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest zobowiązany:
 5. a) poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 przynajmniej poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mailowy: ksiegarnia@auschwitz.org (Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może również skorzystać z Oświadczenia będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu);
 6. b) zwrócić Towar w stanie nienaruszonym w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres siedziby Sprzedającego (nie dotyczy Treści Cyfrowych). Sprzedający zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta dokonane przez niego płatności, w tym koszty zwrotu Towaru wyłącznie najtańszego, zwykłego sposobu dostawy dostępnego w Księgarni. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta dowodu odesłania Towaru.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta. W przypadku, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta dokonał zapłaty za Towar za pobraniem, proszony będzie o wyrażenie zgody na zwrot środków na wskazany przez siebie rachunek bankowy.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Płyty CD oraz DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie płyt CD i DVD zostało naruszone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nie przysługuje.
 9. Korekty faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od umowy) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy zamówieniu.
 10. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych w ramach prawa odstąpienia za pobraniem.

 

§9

Reklamacje

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru zgodnego z umową, wolnego od wad.
 2. Jeśli zakupiony Towar ma wady bądź zachodzi niezgodność Towaru z umową, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi w ramach procedury reklamacyjnej Sprzedającego.
 3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli zachodzi niezgodność Towaru z umową bądź wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o wymianę Towaru na zgodny z Umową lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Przed zgłoszeniem reklamacji z tytułu braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien ustalić,  czy nie wynika to z cech jego środowiska cyfrowego.
 5. W odniesieniu do Towarów typu Treści cyfrowe Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru .
 6. Treść cyfrowa jest zgodna z Umową, jeśli:
 7. a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji Treści cyfrowej pozostają zgodne z Umową;
 8. b) przydatność Treści cyfrowej do szczególnego celu, do którego Treść cyfrowa jest Klientowi potrzebna jako Konsumentowi, o której powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, i który to cel Sprzedający zaakceptował , pozostaje zgodna z Umową;
 9. c) Treść cyfrowa nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści Cyfrowej tego rodzaju z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 10. d) Treść cyfrowa występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej tego rodzaju i których jako Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedającego.
 11. e) Treść cyfrowa została dostarczona z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia jako Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 12. f) Treść cyfrowa jest zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Klientowi przez Sprzedającego przed zawarciem Umowy.
 13. W celu dokonania reklamacji należy odesłać niezgodny z Umową bądź wadliwy Towar na adres siedziby Sprzedającego lub zwrócić osobiście na miejscu (nie dotyczy Treści cyfrowych) Do reklamowanego Towaru należy dołączyć formularz reklamacji z opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania będący Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. Przed dokonaniem tych czynności Księgarnia prosi o kontakt mailowy (ksiegarnia@auschwitz.org) lub telefoniczny (33/844-80-57, 844-80-55). W przypadku Treści cyfrowych należy wysłać wyłącznie formularz reklamacyjny w ww. sposób.
 14. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych w ramach reklamacji za pobraniem.
 15. W ramach reklamacji Klientowi przysługuje odpowiednio prawo do:
 16. a) odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia wady istotnej Towaru lub
 17. b) wymiany Towaru na wolny od wad lub
 18. c) naprawy Towaru lub
 19. d) obniżenia ceny Towaru.
 20. Sprzedający informuje, że postanowienia art. 43n Ustawy o prawach konsumenta regulują szczegółowo kwestie związane z dochodzeniem praw Klienta w przypadku niezgodności Treści cyfrowej z umową.
 21. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 22. Jeżeli Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zażąda wymiany Towaru albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, ustalając ze Sprzedającym kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznaje za uzasadnione.
 23. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji wykona on wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie. Sprzedający również wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Klientowi na wskazany adres e-mail.
 24. W przypadku uwzględnienia reklamacji lub realizacji prawa Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta odstąpienia od umowy, pociągających za sobą obowiązek zwrotu na jego rzecz zapłaconej za Towar ceny, Sprzedający niezwłocznie zwróci Klientowi na wskazany rachunek bankowy cenę za zakupiony Towar, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 25. Sprzedający zwróci także poniesione przez Klienta koszty odesłania reklamowanego Towaru w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (paczka ekonomiczna) lub firmę InPost.
 26. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonaną reklamację, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Klienta.
 27. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Księgarni Klient może zgłaszać pod adresem: ksiegarnia@auschwitz.org lub telefonicznie (33/844-80-57, 844-80-55).
 28. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może realizować uprawnienia przyznane mu przez obowiązujące przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

 

§10

Polityka bezpieczeństwa. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane w celu niezbędnym dla potrzeb dokonania rejestracji konta, realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu, w celu wszelkich działań niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży Towarów oraz procesu archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c, lub e) RODO.
 2. Udostępnienie danych jest dobrowolne, ale zarazem konieczne w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów.
 3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, Polska.
 4. W sprawie ochrony przedmiotowych danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych powołanym w Muzeum pod adresem e-mail: iod@auschwitz.org, jak również pod adresem siedziby Administratora danych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 6. Podane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Muzeum, operatorom pocztowym czy kurierom – adekwatnie do celu ich przetwarzania. Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa wyłącznie w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowne podstawy prawne.
 7. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisów RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta/rejestrującego konto w Formularzu Zamówienia nieprawdziwych lub błędnych danych. Dotyczy to również udostępnienia danych indywidualnego konta osobom trzecim oraz transakcji dokonanych przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta/rejestrującego konto w wyniku niedochowania zasad ostrożności przy posługiwaniu się indywidualnym loginem i hasłem do konta.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zalogowania się do systemu Księgarni Internetowej lub przerwy oraz błędy w jej działaniu, wynikające z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Księgarni.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub dane zagubione, utracone bądź niedoręczone w sieci Internet z przyczyn niezależnych od Księgarni Internetowej, w szczególności: nieprawidłowe działanie serwera lub domeny po stronie Klienta/rejestrującego konto /usługodawcy poczty, a także w przypadku, gdy wiadomość trafi do skrzynki SPAM odbiorcy.

 

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie sporu między nim a Sprzedającym, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, do stałego sądu polubownego lub innej organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) .
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży.

 

§12

Postanowienia końcowe

 1. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedający informuje, że korzystanie ze Księgarni nie powoduje szczególnych zagrożeń innych niż typowe zagrożenia wynikające z dokonywania zakupów przez Internet.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Księgarni Internetowej. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin sporządzono w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
 5. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, wszelkie spory wynikłe ze stosowania Regulaminu rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W pozostałych przypadkach spory rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 6. Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 15.11.2023 r. i jest dostępny na stronie Księgarni Internetowej. Traci moc prawą Regulamin Sprzedaży z dnia 28.05.2021.

 

 

Załączniki:

Zał. nr 1: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Zał. nr 2: Formularz reklamacyjny

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

  

Imię, nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta: …………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………...

 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

 1. Więźniów Oświęcimia 20

32-600 Oświęcim

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od Umowy, nr zamówienia ……….... z dnia ...................., dotyczącej zakupu Towaru ………………………………………………………………………………………………………….

Informuję, że ww. towar otrzymałem w dniu ……………………. (data odbioru).

 

Numer konta do zwrotu środków:

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

….........................................................

Data i podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Data: …………………..

 

Nr zamówienia: …………………………

Dane Klienta: :

Imię i nazwisko/nazwa: ………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu/ adres e-mail: ………………………………………………………………………………

Nazwa reklamowanego Towaru: ……………………………………………………………………..

Przyczyna reklamacji i krótki opis wady: ………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

 

Żądanie Klienta (proszę zaznaczyć odpowiednie pole) :

 1. Odstępuję od umowy (w przypadku wady istotnej) i proszę o zwrot ceny Towaru na konto numer: …………………………………………….………………………..………..................

       lub przekazem pocztowym na adres: …………………………………………………………

 1. Proszę o wymianę Towaru* na wolny od wad.

Proszę przesłać Towar na adres ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

 1. Proszę o naprawę Towaru**.

Proszę przesłać Towar na adres……………………………………………………………….....

............................................................................................................................................

 1. Proszę o obniżenie wartości Towaru o kwotę ………………... i zwrot podanej kwoty na konto numer:…………………………………………………………………………………………... lub przekazem pocztowym na adres: ……………………………………………………............

 

*W przypadku wyczerpania nakładu Sprzedający zapewnia zwrot pieniędzy.

**Nie dotyczy Treści cyfrowych

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium